Historia i misja organizacji

HISTORIA TOWARZYSTWARZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH SIMP

 • Techniczny majątek ruchomy na tle ogólnej wartości majątku podmiotów gospodarczych i osób fizycznych stanowi liczącą się pozycję materialną   Prawidłowe oszacowanie  tej wartości jest rzeczą złożoną  i  nabrało szczególnego znaczenia w obliczu rozwijających się procesów przemian własnościowych podmiotów gospodarczych jakie zostały uruchomione  na początku lat 90 – tych XX wieku. W Polsce
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP dostrzegło potrzebę włączenia się w nurt tych  przemian gospodarczych. Wyrazem czego  była Inicjatywa Prezesa Zarządu Głównego SIMP Kol. Andrzeja Ciszewskiego który widział potrzebę  powołania  specjalistycznej jednostki rzeczoznawczej  związaną z szacowaniem technicznego majątku ruchomego.  Taką jednostką specjalistyczną stało się Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP (TRM SIMP).
 • W związku z tym Prezes Andrzej Ciszewski zgromadził wokół swojej inicjatywy  grupę  aktywnych Rzeczoznawców SIMP min. Kol.Kol. Henryka Nojszewskiego, Zbigniewa Neumanna , Henryka Łabędzkiego, Jana Jewdosiuka,  Jolantę Marciniak, Witolda Dudrewicza i wielu innych Kolegów Rzeczoznawców SIMP . Wymieniona grupa Kolegów przy udziale i poparciu władz Stowarzyszenia , doprowadziła do podjęcia przez Zarząd Główny SIMP w dniu 16 grudnia 1995 roku Uchwały powołującej  do życia w Strukturach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jednostki specjalistycznej pod  nazwą Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. W oparciu o tę uchwałę zwołano w dniu 20 luty 1996 roku zebranie Członków Założycieli , którzy w liczbie 84 osób uczestniczyli w spotkaniu założycielskim w Warszawie. W tym dniu zebrani przyjęli statut organizacyjny oraz wybrali władze.

Pierwszym Prezesem zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP wybrano w tym dniu Kolegę Zbigniewa Neumanna ze Szczecina, a pozostały skład pierwszego zarządu był następujący:

 • Henryk Nojszewski – wiceprezes Zarządu (Warszawa)
 • Michał Szydłowski – sekretarz (Warszawa)
 • Henryk Łabędzki – skarbnik ( Lublin)
 • Andrzej Ciszewski – członek Zarządu (Łódź)
 • Witold Dudrewicz – członek Zarządu (Warszawa)
 • Jan Jewdosiuk – członek Zarządu (Białystok)
 • Kazimierz Stec- członek Zarządu (Płock)
 • Jan Zagórski – członek Zarządu (Kraków)

 

 • Praca pierwszego zarządu była pracą w głównej mierze organizacyjną mającą na celu umocnienie TRMSIMP i ukierunkowanie jego działalności na integrację jego środowiska  rzeczoznawców SIMP zajmujących się problematyką wyceny technicznego majątku ruchomego. Konsekwencją  powstania Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP było zdefiniowanie nowej specjalności rzeczoznawczej w SIMP  o numerze 830 „Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów”
 • Uprawnienia rzeczoznawcy SIMP w nowej specjalności mogą uzyskać członkowie SIMP posiadający  już wcześniej  inną specjalność rzeczoznawczą. Podstawową
 • Rzeczoznawcy SIMP w specjalności nr 830 to grupa osób która posiada  znaczące  doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia w wybranej przez siebie dyscyplinie technicznej związanej mechaniką  Nowa specjalność rzeczoznawcza jest specjalnością interdyscyplinarną i traktowana jako specjalność dodatkowa    i wymaga od rzeczoznawcy SIMP  wiedzy nie tylko z zakresu specjalności związanej z mechaniką ale także  wiedzy z zakresu ekonomi, prawa, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, ochroną środowiska i bezpieczeństwa pracy.

 

 • Jednym z pierwszych i podstawowych zadań jakie czekały Zarząd w tamtym czasie było:

– opracowanie i wdrożenie tematyki szkoleniowej oraz  przygotowanie kandydatów do ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy w nowej specjalności  nr 830   w zakresie szacowania technicznego majątku ruchomego . zaangażowaniem w tej tematyce wykazał się Kol. Jan Socha – dyrektor Ośrodka Doskonalenia  Kadr SIMP w Warszawie, który w profesjonalny sposób przygotował pełną  oprawę organizacyjną szkoleń. Tematykę szkoleń  oraz wykłady prowadzili kol. Kol. Andrzej Ciszewski, Jacek Bieranowski,  Kazimierz Stec. Występowali również inni wykładowcy w tematyce prawnej, ekonomicznej Przedstawiciele banków z którymi SIMP  podpisał umowę o współpracę . Postępujący rozwój i zmiany  w świecie techniki i i gospodarki spowodowały  potrzebę wprowadzenia specjalistycznych szkoleń branżowych w wybranych obszarach maszyn i urządzeń. Opracowano i wdrożono w związku z tym tematykę szacowania maszyn stosowanych w budownictwie i drogownictwie , maszyn do produkcji rolnej leśnictwa, maszyn poligraficznych oraz pojazdów specjalistycznych i zabytkowych jednym z tematów budzących duże zainteresowanie wśród rzeczoznawców SIMP była i jest nadal tematyka szacowania wartości niematerialnych i prawnych. W tym zakresie zorganizowano szkolenia prowadzone przez wykonujących opracowania z tego działu majątku trwałego. Tematyka szkoleń jest na bieżąco aktualizowana  w zależności od potrzeb wynikających z otoczenia gospodarczego. Trzeba wspomnieć że liczba przeszkolonych  rzeczoznawców SIMP i kandydatów do tytułu rzeczoznawcy SIMP w specjalności – 830 od początku powstania TRM SIMP wyniosła ok. 700 osób. Corocznie TRM SIMP we współpracy z  Ośrodkiem   Doskonalenia kadr SIMP a także z wybranymi Oddziałami SIMP w Polsce organizują co najmniej 1- 2 takie szkolenia. Coraz częściej w tych   szkoleniach uczestniczą specjaliści z banków, instytucji finansowych, rzeczoznawcy majątkowi. Frekwencja na każdym takim szkoleniu wynosi ok. 30 40 osób.

TRM SIMP współuczestniczyło w organizacji konferencji tematycznych:
– w 2000 roku zorganizowano w Lublinie I konferencję z zakresu szacowania technicznego majątku ruchomego
– następne konferencje  zorganizowano z inicjatywy i pod kierownictwem Prezesa SIMP kol. Andrzeja Ciszewskiego w Arturówku pod Łodzią w 2001 roku i  w Rydzynie w 2007roku.  Konferencje prezentowały wysoki poziom merytoryczny  i zaowocowały publikacjami  poszukiwanymi  przez rzeczoznawców materiałów niezbędnych w procedurach szacowania technicznego majątku   Inną wartościową inicjatywą TRM  była próba podjęta przez Kol. Marka Wakułę z Opola zorganizowania informacyjnej bazy notowań rynkowych transakcji kupna – sprzedaży maszyn i urządzeń z której korzystać by mogli wszyscy rzeczoznawcy SIMP.

Noworozwijająca się specjalność rzeczoznawcza wymagała opracowania i wdrożenia zasad postępowania w procedurach szacowania technicznego majątku trwałego. Procedury te zostały opisane przez  Kol. Henryka Marcniaka  i  Romana Makowskiego , którzy opracowali pierwszą wersję standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych SIMP .

 • Standardy określały:
 • – metody szacowania i zawartość opracowania a także zasady etyki rzeczoznawczej w tym zakresie.

W dniu 24 czerwca 2014  roku Zarząd Główny SIMP zatwierdził i wprowadził do stosowania nową wersję Standardów Rzeczoznawców SIMP w zakresie szacowania wartości maszyn, urządzeń i pojazdów (technicznego majątku ruchomego.

Opracowanie nowej wersji standardów poprzedzone było szeroką konsultacją i uzgodnieniami w środowisku rzeczoznawców SIMP, którzy zgłaszali wiele istotnych propozycji i uwag. Autorzy nowej wersji  standardów  : kol.  Kazimierz Stec   i kol. Zbigniew Mazur uwzględnili również  regulacje zawarte w międzynarodowych Standardach wyceny.

Standardy mają charakter otwarty co oznacza że w miarę uzasadnionych potrzeb (np. zmiany przepisów prawa) będą aktualizowane i weryfikowane. Tym samym wyspecjalizowani rzeczoznawcy SIMP specjalności nr 830 – wycena maszyn urządzeń i pojazdów  otrzymali  dokument na podstawie którego mają podstawę i możliwość  do profesjonalnego i rzetelnego oszacowania wartości majątku ruchomego.  Stosowanie „Standardów” w praktyce rzeczoznawczej przyczyni się do podniesienia poziomu i profesjonalizmu wykonywanych opracowań    a Stowarzyszeniu pozwoli utrwalić na zewnątrz opinię solidnego i odpowiedzialnego partnera w relacjach biznesowych

Celem działania TRM SIMP , zdefiniowanym w regulaminie Organizacyjnym jest:

– integracja środowiska Rzeczoznawców SIMP zajmujących się szacowaniem technicznego majątku ruchomego ,

–  prowadzenie działalności szkoleniowej w procedurach ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy SIMP w specjalności nr 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

– propagowanie  zasad etyki zawodowej i wysokich standardów jakościowych pracy rzeczoznawców.

Znakomita większość rzeczoznawców SIMP tej specjalności:

– poddaje się  okresowej   weryfikacji uprawnień rzeczoznawcy SIMP, którą przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP działająca przy Zarządzie Głównym SIMP.

– posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach umowy ubezpieczenia grupowego rzeczoznawców SIMP  podczas wykonywania opinii i ekspertyz.

Rzeczoznawcy SIMP w specjalności 830 członkowie Towarzystwa Rzeczoznawców SIMP

– czynie uczestniczą w działalności  gospodarczej SIMP poprzez pracę we własnych firmach  związanych z zarządem Głównym SIMP umową franszyzy lub poprzez sieć Jednostek Działalności gospodarczej SIMP. → liczba zrealizowanych zleceń stanowi ponad 30% ogółu zleceń zrealizowanych w stowarzyszeniu.

Członkowie Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP aktywnie uczestniczą w pracach Komisji działających przy Zarządzie Głównym SIMP:

– Kol. Kazimierz Stec od 2007 roku – nadal jest Członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP

– Kol. Adam Pawski uczestniczył w kadencji 2010 – 2014 w pracach Komisji ds. działalności gospodarczej

Ponadto Kol. Jerzy Kowalski kol. Adam Pawski  są  autorami opracowań  z tematyki  rzeczoznawstwa majątkowego publikowanych  również na łamach Wiadomości SIMP.

ZASŁUŻENI DZIAŁACZE TRM SIMP:

– Zbigniew Dębogórski (Elbląg)

– Witold Dudrewicz (Warszawa)

– Artur Jewdosiuk (Białystok)

– Jan Jewdosiuk (Białystok)

– Anna Heigelmann (Poznań)

– Jerzy Kowalski (Bielsko –Biała)

– Zygmunt Makowicz(Gdańsk)

– Zbigniew Neumann ( Szczecin)

– Henryk Nojszewski (Warszawa)

– Jan Patrzyk (Kraków)

– Adam Pawski (Gdynia)

– Antoni Rzepecki (Poznań)

– Jerzy Sowa(Siedlce)

– Jerzy Marek Wakuła (Opole)

– Jan Wojtunik (Gorzów Wielkopolski)